☰ Menu
Szkoła Podstawowa w Rudzie Bugaj

Piątek 24.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały i Zarządzenia na rok szkolny 2016/ 2017

U C H WA Ł A  NR 1  2016/2017

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie propozycji  dni wolnych  od zajęć dydaktycznych  

 na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie  art. 41 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty(teks jednolity Dz.U.z 2015, poz.2156 oraz  §  5  ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)ustala się:

 

§1

następujące  propozycje  dni wolnych  od zajęć  dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

 

31 października 2016 r. (poniedziałek)

2 maja 2017 r. (wtorek)

16 czerwca 2017 r. (piątek)

 

§2

Propozycje te zostaną przedstawione  na zebraniu  Rady Rodziców  oraz w czasie spotkania z Samorządem Uczniowskim,  w ciągu najbliższych trzech tygodni.  Następnie po uzyskaniu opinii od Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego dyrektor wyda Zarządzenie, w którym  przedstawi dni wolne od zajęć dydaktycznych i poda  je do publicznej wiadomości.

§3

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  2   2016/2017

 

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  z oddziałami  integracyjnymi 

im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie opinii dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć

Na podstawie  art. 41 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156. ze zm.),   uchwala się, co następuje:

 

§1

Rada Pedagogiczna  wyraża jednogłośnie pozytywną  opinię   dotyczącą  propozycji  Dyrektora Szkoły  w sprawach przydziału   nauczycielom stałych prac  i zajęć  w ramach wynagrodzenia  zasadniczego,  dodatkowo płatnych  zajęć wychowawczych i opiekuńczych oraz przydziału obowiązkowych zajęć  pozalekcyjnych  w roku  szkolnym  2016/2017.

Przydział zadań stanowi załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

 

 

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

 

 

U C H WA Ł A  NR   3   2016/2017

 

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie opinii dotyczącej  tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych

   na rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie  art. 41 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156. ze zm.),

 

 Rada Pedagogiczna opiniuje pozytywnie:

§1

 Przedstawiony  przez dyrektora,  a opracowany przez Zespół Nauczycieli ds. tygodniowego rozkładu zajęć   tygodniowy plan  zajęć dydaktycznych oraz  pozalekcyjnych, a także harmonogram dyżurów śródlekcyjnych nauczycieli w  Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj  opracowany na rok szkolny 2016/2017.

§2

Wszelkie zmiany związane z tygodniowym rozkładem zajęć muszą być zgłaszane odpowiednio wcześnie do dyrektora  i muszą uzyskać jego akceptację.

 §3

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

 

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

 

U C H WA Ł A  NR 4   2016/2017

 

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 13.09.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia  planów  pracy szkoły  na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie  art. 41 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.)

 

§1

 Zatwierdza się przedstawione przez  nauczycieli, poszczególne plany pracy, w tym, plan pracy SU, biblioteki szkolnej, świetlicy oraz świetlicy środowiskowej, szkolny plan profilaktyki, klasowe plany wychowawcze  oraz plany pracy kół zainteresowań, zajęć rozwijających i wyrównawczych.

 §2

Zatwierdza się   Plan Pracy Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj na rok szkolny 2016/2017, przedstawiony przez Dyrektora Szkoły, wraz z harmonogramem uroczystości szkolnych, kalendarzem spotkań z rodzicami  oraz harmonogram planowanych Zebrań Rady Pedagogicznej.

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

U C H WA Ł A  NR  5  2016/2017

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Szkoły

 

 Na podstawie art.41 ust.1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156. ze zm.),

 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§ 1

W celu doskonalenia pracy szkoły ustala się sposób wykorzystania przedstawionych przez Dyrektora Szkoły w dniu 26  sierpnia  2016 r. wniosków      z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Szkoły

Rekomendacje/wnioski do pracy

Sposoby wdrożenia wniosków

1.   Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do opracowania indywidualnych kart dostosowań wymagań edukacyjnych, form i metod oraz sposobów oceniania do potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z szablonem, który został przedstawiony i omówiony na szkoleniu.

-   Wypełnienie indywidualnych kart dostosowań wymagań zgodnie z przyjętym wzorem.

2. Należy od początku roku 2016/2017 wdrożyć dziennik elektroniczny.

- Systematyczne wprowadzanie danych do dziennika elektronicznego UONET+.

- Wpisy są zgodne z zapisami dzienników „papierowych”.

3. Należy stale i konsekwentnie stosować elementy oceniania kształtującego  - nauczyciele powinni skorzystać z możliwości udziału w szkoleniach CEO (Ocenianie Kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej oraz OK Zeszyt )

- Do każdej lekcji n-le opracowują i przedstawiają uczniom cele uczenia się i kryteria sukcesu (nacobezu) sformułowane w języku zrozumiałym dla ucznia a także przekazują indywidualną informację zwrotną, wskazującą drogę rozwoju.

- Współfinansowanie szkoleń z OK.

4. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do indywidualizowania działań dydaktycznych i wychowawczych i dostosowywania wymagań dla poszczególnych uczniów stąd zawsze należy różnicować sprawdziany, testy, prace domowe, prace pisemne, kryteria i sposoby oceniania.

- Opracowuje się sprawdziany, testy, prace domowe, prace pisemne, kryteria i sposoby oceniania na czterech poziomach trudności:

a) dla ucznia z niepełnosprawnością zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

b) dla ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi na podstawie opinii PPP oraz indywidualnych obserwacji nauczyciela

c) dla ucznia nieprzejawiającego trudności edukacyjnych

d) dla ucznia zdolnego, opanowującego treści wymagań edukacyjnych (podstawowych i ponadpodstawowych) na poziomie wymagań dopełniających i wykraczających.

5. Należy informować rodziców uczniów niepełnosprawnych o terminach zespołów nauczycielskich odnośnie tworzenia i dokonywania ewaluacji IPET.

- Informacje nt. zespołów nauczycielskich odnośnie tworzenia i dokonywania ewaluacji IPET przekazuje się poprzez stronę internetową szkoły, tablicę informacyjną w szkole, dziennik elektroniczny.

6. Konieczne jest dokonanie wnikliwej analizy regulaminu dyżurów śródlekcyjnych pod kątem jego adekwatności do potrzeb szkoły w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczniom.

- Opracowanie regulaminu dyżurów śródlekcyjnych obowiązującego w bieżącym roku szkolnym.

- Przedstawienie Radzie Pedagogicznej.

- Potwierdzenie przez członków Rady o zapoznaniu się z ww dokumentem.

7. Należy opracować i wdrożyć procedurę sprowadzania uczniów na świetlicę szkolną oraz szatni szkolnej.

- Opracowanie procedury sprowadzania uczniów na świetlicę szkolną oraz szatni szkolnej.

- Przedstawienie dokumentu Radzie Pedagogicznej. Opublikowanie procedury na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim, przekazanie drogą elektroniczną.

- Potwierdzenie przez członków Rady o zapoznaniu się z ww dokumentem.

8. Należy przeanalizować sposób organizacji pracy świetlicy oraz dokumentowania realizacji zajęć przez nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zarówno w ramach działania świetlicy szkolnej, jak i świetlicy środowiskowej.

- Rozpoznać wśród uczniów i ich opiekunów  potrzeby opieki w ramach świetlicy szkolnej jak i środowiskowej.

- Sporządzić harmonogram pracy świetlic. Umieścić dokument na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

- Zapoznać nauczycieli pełniących opiekę w ramach ww zajęć świetlicowych z dokumentem.

 

 

 

9. Należy opracować program oddziaływań wychowawczych dla uczniów klasy VI.

- Opracowanie spójnego i całościowego programu oddziaływań ychowawczych dla uczniów klasy VI.

10. Należy przeprowadzić szkolenia dla Rady Pedagogicznej w zakresie tworzenia programu wychowawczego oraz programu profilaktyki oraz dotyczące zagrożeń w Internecie.

- Szkolenie dla Rady Pedagogicznej w zakresie tworzenia programu wychowawczego oraz programu profilaktyki oraz dotyczące zagrożeń w Internecie.

 

§2

Ustala się wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej   w szkole przez powołany zespół nauczycieli.

1.      Należy kontynuować podjęte  przez nauczycieli działania w celu rozpowszechniania czytelnictwa wśród uczniów  poprzez:  omawianie lektur w sposób atrakcyjny, wsparcie w nauce czytania, udział w różnorodnych akcjach inspirowanych m.in. przez Fundację  ABCXXI„Cała Polska Czyta Dzieciom”  organizowanie konkursów literackich, motywowanie nauczycieli również poprzez  ocenianie.

2.      Wskazane jest realizowane z inicjatywy  nauczycieli czytanie w czasie lekcji  oraz czytanie w czasie przerw i  poza lekcyjne ( propagowanie cichego czytania)prezentowanie listy książek do przeczytania w czasie wolnym, prezentowanie książek i plakatów zachęcających do czytania.

3.      Należy zaangażować rodziców do pracy z dzieckiem, tak aby nabrało nawyków czytania poprzez realizację wspólnych projektów, zapraszanie rodziców do czytania w szkole w ramach zajęć.

§3

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.09.2016 r.

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

 

UCHWAŁA NR  6   2016/2017

 

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  z oddziałami  integracyjnymi 

im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 13 września  2016r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zmian w Arkuszu Organizacyjnym Szkoły na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie  art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156. ze zm.),

uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Rada Pedagogiczna  wyraża jednogłośnie  pozytywną  opinię   dotyczącą  zmian zawartych w Aneksie Nr 1 do Arkusza Organizacyjnego Szkoły  na rok szkolny 2016/2017 przedstawionym przez dyrektora. 

§2

Aneks Nr 1 obowiązywał będzie    od 1 września 2016 r.  na rok szkolny 2016/2017.

 §3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

 

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 7   2016/2017

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej   z oddziałami integracyjnymi

im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie opinii dotyczącej wniosków  dyrektora o przyznanie nagród

 

Na podstawie  art. 41 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty((Dz. U. z 2015 r. poz. 2156. ze zm.),

  uchwala się, co następuję:

 

§1

Rada Pedagogiczna  wyraża jednogłośnie  pozytywną  opinię  dotyczącą wniosków    dyrektora  o przyznanie   nagród  Dyrektora Szkoły Podstawowej   z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj  następującym nauczycielom:

 -  mgr Małgorzacie  Nadrowskiej

 - mgr Marii Stawowskiej

- mgr Karinie Orłowskiej

Wcześniej,  ta propozycja,  uzyskała pozytywną opinię Prezes Ogniska ZNP w Szkole Podstawowej z oddziałami  integracyjnymi im. Janusza Korczaka.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 8

rok szk. 2016/2017

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi

 im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 13 września 2016r

w sprawie zmian w Statucie Szkoły

      na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(j. t. Dz. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)

uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:

1.   w § 2 uchyla się ust 4.

2.        w § 5a

1)      uchyla się ust. 4 

2)      w ust. 9 sformułowanie „ w którym dziecko kończy 8 lat” zmienia się na „ w którym dziecko kończy 9 lat”

3)      w  ust 11 pkt 3 zmienia brzmienie na „ szczegółowe kryteria naboru uczniów do szkoły określa organ prowadzący”

4)      pkt 4 zmienia brzmienie na „ szczegółowe kryteria naboru uczniów do oddziału przedszkolnego  określa organ prowadzący”,

5)      ust.13 – uchyla się ,

6)      ust 17 – uchyla się ,

7)      ust 18 - uchyla się

8)      dopisuje się ust. 19 o brzmieniu „Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Prze niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.”

3.      w §8 w ust. 1 w pkt. 1 dodaje się ppt. d) w brzmieniu biblioteka prowadzi dystrybucję darmowych podręczników i mat,. ćwiczeniowych wśród uczniów

4.      w § 15a

1)      ust. 17a uchyla się

2)      ust 18 pkt 11 otrzymuje brzmienie „ W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się oceny z obydwu tych przedmiotów.”

5.      w § 18

1)      ust. 2 pkt.3  uchyla się  

2)      ust. 3, 4 ,5, 6 – uchyla się   

 

6.      w § 20

1)      w ust. 1 wykreśla się sformułowanie „ statut może zawierać  załączniki”,

2)       ust. 2 i 3 uchyla się

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

U C H WA Ł A  NR  9 2016/2017

 

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi

im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 19 października 2016 r.

 

w sprawie:   projektu planu finansowego Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi i m. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj na rok  2017

 

Na podstawie  art. 41 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2015r.,  poz. 2156 ze zm.)

§1

Rada Pedagogiczna pozytywnie   zaopiniowała projekt planu finansowego Szkoły opracowany  na rok 2017, który zostanie  złożony do organu prowadzącego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

 

UCHWAŁA NR  10  2016/2017

 

Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej  z oddziałami  integracyjnymi 

im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

z dnia 15 listopada   2016r.

 

w sprawie  organizacji doskonalenia zawodowego  nauczycieli

Na podstawie  art. 41 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156. ze zm.),

uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Ustala się przedstawioną przez dyrektora organizację doskonalenia zawodowego  nauczycieli w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. , stanowiącą załącznik do uchwały.. 

 §2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi  Szkoły.

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Przewodniczący

 Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr 10 2016/2017

 

 

I. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Określone zostały na podstawie  przeprowadzonej wśród nauczycieli ankiety, na podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  oraz na podstawie Planu Doskonalenia Nauczycieli opracowanego przez Lidera  Doskonalenia Wewnętrznego. 

 

II.  Najczęściej wskazywane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj zakresy tematyczne, które powinny być planowane w ramach doskonalenia zawodowego.

 

1.Indywidualizacja nauczania.

2. Innowacje w nauczaniu.

2. Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie potrzeb edukacyjnych.

3. Nauczania międzyprzedmiotowe.

4. Zarządzanie klasą.

5. Efektywna praca wychowawcy.

6. Ocenianie i motywowanie uczniów - OK

5. Rozwój własny nauczycieli

6. Praca uczniem zdolnym.

11. Odpowiedzialność pracowników szkoły za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów.

 

III. Tematy szkoleń Rady Pedagogicznej

1.System bezpieczeństwa w szkole – bezpieczny uczeń, bezpieczny pracownik, bezpieczna placówka

2.Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie – cyberprzemoc.

 

V. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) realizowane poprzez:

1. Konferencje samokształceniowe rady pedagogicznej.

2. Posiedzenia samokształceniowe zespołów przedmiotowych.

3. Obserwacja np. lekcji otwartych

4. Lekcje koleżeńskie.

5. Edukacja na odległość.

6. Studiowanie literatury- analiza zdarzeń krytycznych.

 

Potrzeby szkoły w zakresie uzyskania dodatkowych kwalifikacji- Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:

1.Programowanie w szkole podstawowej.

2.Nerologopedia

 

 

Uchwała nr 11  2016/2017

 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka  w Rudzie Bugaj

 

z dnia 13.01. 2017 r.

 

w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów

 Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka

 w Rudzie Bugaj

 

w roku szkolnym 2016/2017

 

         Na podstawie art. 41 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia  7  września   1991  r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 843 z) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2016/2017 przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Dwóch uczniów nie podlegało klasyfikacji z zajęć wychowania fizycznego,  ze względu na  posiadane zwolnienie  lekarskie  -   Zał. Nr 2

Jeden uczeń  podlega klasyfikacji  w  szkole, gdzie realizuje obowiązek szkolny -   Zał. Nr 3

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły, jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

                                                                                                                                

                                                                  Przewodniczący

 

                                                                              Rady Pedagogicznej

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2016

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka

w Rudzie Bugaj

z dnia  11  kwietnia   2016  r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej  do oddziału przedszkolnego  na rok szkolny 2016/2017

            Na podstawie art.20zb, ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2014 r., poz.7)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję rekrutacyjną na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

1)     Bożena Sobczak  – przewodnicząca

2)     Henryka Staszewka   – przedstawiciel rady pedagogicznej – członek

3)     Monika Nadolska - przedstawiciel rady pedagogicznej – członek

4)      Marta Łuczak – przewodniczący  Rady Rodziców - członek

§ 2

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)     Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

2)     Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych,

3)     Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

4)     Na wniosek rodziców przygotowanie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji rekrutacyjnej

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Dyrektor szkoły

Julita Osiecka

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka

w Rudzie Bugaj

z dnia 11 kwietnia  2016 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej  do klasy pierwszej   na rok szkolny 2016/2017

            Na podstawie art.20zb, ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2014 r., poz.7)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję rekrutacyjną na rok szkolny 2016/2017 w składzie:

1)     Bożena Sobczak  – przewodnicząca

2)     Ewa Kucner  – przedstawiciel rady pedagogicznej – członek

3)     Marta Łuczak  – przewodniczący  Rady Rodziców - członek

§ 2

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1)     Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ,

2)     Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych,

3)     Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

4)     Na wniosek rodziców przygotowanie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata.

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji rekrutacyjnej

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 Dyrektor szkoły

Julita Osiecka

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2016

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

z dnia 26   kwietnia   2016 r.

 

 

 

 Zarządzenie   nr 74/2016

 

 

dotyczy:  zmian w planie finansowym na rok 2016 

 

            Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W planie finansowym wydatków dokonuje się  przeniesienia   wydatków między rozdziałami  z 80101 na 80150 i z  Rozdziału  80103 do Rozdziału 80149  zgodnie z wnioskiem nr 1/2016  o zmianę planu finansowego wydatków  stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Za realizację zarządzenia odpowiada główna księgowa Szkoły.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 

Julita Osiecka

 

ZARZĄDZENIE  NR 4/2016

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

 

 

z dnia 30 maja  2016 roku

 

 

 

w sprawie: wprowadzenia nowego  Regulaminu  ZFŚS w  Szkole  Podstawowej z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj   

 

 

Na podstawie: art. 8 ustawy  z dnia  4 marca  1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(Dz. U. z 2015 r. N poz. 111,)

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadzam nowy Regulamin ZFŚS w  Szkole  Podstawowej z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj. Regulamin został uzgodniony z organizacją związkową działającą w Szkole.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia, jednocześnie  traci moc dotychczas obowiązujący  Regulamin ZFŚS z 2011.

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Julita Osiecka

 

ZARZĄDZENIE NR 5 /2016

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

z dnia   15 czerwca     2016 r.

 

 

 

 Zarządzenie   nr 103/2016 z 14 czerwca   2016 r.

 

 

dotyczy:  zmian  w planie finansowym na rok 2016

 

            Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W planie finansowym wydatków dokonuje się  przeniesienia w Rozdziale 80101  zgodnie z wnioskiem nr 2/2016  o zmianę planu finansowego wydatków  stanowiącym załącznik  do Zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

Za realizację zarządzenia odpowiada główna księgowa Szkoły.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 

Julita Osiecka

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2016

 

z dnia 13.06.2016 r.

 

 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka

w Rudzie Bugaj

 

 

w sprawie wprowadzenia szkolnego zestawu programów nauczania na  rok szkolny 2016/2017 oraz przedstawienia szkolnego zestawu podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

2Podstawa prawna:

1)art.33 i 34 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) , Art. 41 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1, 2 , 3, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811),

 3)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

4)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca   2012r. w sprawie dopuszczenia do użytku  w szkole  programów wychowania przedszkolnego i  programów nauczania  oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dn. 3 lipca 2012 r. poz. 752)

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).

§ 1

1. Dopuszczam do użytku wnioskowane przez nauczycieli programy nauczania, które będą  stanowiły Szkolny Zestaw  Programów nauczania w klasach I-VI w roku szkolnym 2016/2017, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania obejmuje:

1)    Zestaw programów obowiązujący w I etapie edukacyjnym

2)    Zestaw programów obowiązujący w II etapie edukacyjnym

§ 2

2. Dopuszczam do użytku wnioskowany przez nauczyciela edukacji przedszkolnej  program wychowania przedszkolnego.

  § 3

W szkole wprowadza się Szkolny Zestaw Podręczników  na rok szkolny 2015/2016 – zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, z tym, że w szkole wprowadza się zestaw podręczników obowiązujący w klasie IV i V przez co najmniej trzy lata szkolne oraz  korzysta się z zestawu darmowych podręczników we wszystkich oddziałach klasy I, II, III wybranych na co najmniej 3 lata szkolne.

§ 4

W szkole korzysta się z dotowanych materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

§ 5

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2016/2017 zostanie zamieszczony na stronie WWW.szkoły  oraz w szatni szkolnej do dnia 15  czerwca 2016 r.

§ 6

Szkolny Zestaw  Programów Nauczania na rok szkolny 2016/2017   i Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2016/2017 obowiązywać będą  od 1 września 2016 r.

 

 

   Dyrektor szkoły

Julita Osiecka

 

 

Zarządzenie Nr 7/ 2016

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka

w Rudzie Bugaj

 

      z dnia 25 sierpnia 2016 roku

 

w sprawie: kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem bhp

 

Na podstawie § 3.1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Z 2003r., Nr 6, poz.69)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przeprowadzić kontrole obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów do dnia   30 sierpnia 2016 r.

 

§ 2

 

Do komisji kontrolującej bezpieczne i higieniczne warunki pracy w szkole powołani zostają:

 

Julita Osiecka   - dyrektor  szkoły

Jacek Falkenbereg – nauczyciel w-f

Ewa Kucner  – SIP

Ryszard Majer – konserwator

 

§ 3

 

Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli.

 

§ 4

 

 Sporządzony protokół, uwzględniający  zalecenia po przeprowadzonych przeglądach budynku oraz instalacji przekazany zostaje do organu prowadzącego.

 

 

        § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia 

Dyrektor Szkoły

Julita Osiecka

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2016

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

                                                      z dnia 31 sierpnia 2016 r.        

dotyczy:  odpłatności za dowozy uczniów  autobusem szkolnym w  roku szkolnym 2016/2017.

 

                Zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Nauczycielom, którym powierzono opiekę nad uczniami  w trakcie dowożenia dzieci do szkoły i ze szkoły, przysługuje wynagrodzenie.

 

§ 2

 

Stawka godzinowa wynagrodzenia obliczana jest ze stawki godzinowej  nauczyciela świetlicy zgodnie

z wynagrodzeniem nauczyciela stażysty .

§ 3

 

Harmonogram dowozów stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Długość tras obliczona została  na podstawie kart kursowych otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

 

 

 § 4

 

W/w obowiązki wykonywane  będą w formie pracy  - umowa zlecenie.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Julita Osiecka

 

 

Zarządzenie Nr 9/2016

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

 

z dnia 15 września   2016 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia nowego  Regulaminu Dyżurów Nauczycieli   w  Szkole  Podstawowej

 z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj  

 

 

Na podstawie:

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam nowy Regulamin Dyżurów  Nauczycieli w  Szkole  Podstawowej z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj.

 

§ 2

 

Zobowiązuje wszystkich zatrudnionych nauczycieli, aby za każdym razem  na początku nowego roku szkolnego  zapoznawali się tym Regulaminem i potwierdzali fakt przyjęcia go do   realizacji czytelnym podpisem.

§ 3

Regulamin Dyżurów Nauczycieli stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Julita Osiecka

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2016

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

z dnia   30 września   2016 r.

 

 

 

 Uchwała XXVIII/275/2016   z 29 września  2016 r.

 

 

dotyczy: zmian w planie finansowym szkoły na rok  2016 

 

 

            Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W planie finansowym wydatków dokonuje się  zwiększenia wydatków z     Rozdziału   85154  swietlica srodowiskowa  zgodnie z wnioskiem nr 3/2016  o zmianę planu finansowego wydatków,  stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

Za realizację zarządzenia odpowiada główna księgowa Szkoły.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 11/2016

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

z dnia 30 września  2016 roku

 

w sprawie: wprowadzenia dodatkowych, wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

dni w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka

w Rudzie Bugaj

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432) ze zmianami z dn. 5 października 2010 r. (Dz. U. Nr 187, poz. 1245, §5) w sprawie organizacji roku szkolnego,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Po uzyskaniu opinii   Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017.

 

31pazdziernika  2016r. –  poniedziałek

2 maja 2017 r.  – wtorek

16 czerwca 2017  r.  –  piątek

§ 2

 

Szkoła w w/w dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo –wychowawcze w godzinach od 7.00 do 16.45.

§ 3

 

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do pisemnego poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów, o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach.

 

§ 4

 

Zarządzenie zostaje podane do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września  2016r.

 

 

Zarządzenie Nr 12/2016

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

z dnia 17 października  2016 roku

 

 

 

w sprawie: zakazu  używania telefonów komórkowych  oraz innych urządzeń  telekomunikacyjnych w  Szkole   Podstawowej z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj  

 

 

na podstawie: Statut Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi  im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj  

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

   Po uzyskaniu opinii ze strony  RP, RR, SU oraz  ogółu uczniów szkoły,  wprowadzam zakaz  używania  telefonów komórkowych  oraz  urządzeń typu tablet  itp.  zarówno w czasie zajęć lekcyjnych, jak i w czasie przerw oraz zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 2

 

W szczególnych wypadkach uczeń może, za zgodą nauczyciela, skorzystać z telefonu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

Julita Osiecka

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2016

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

z dnia   15  listopada 2016 r.

 

 

 

 Zarządzenie nr  189/2016 z dnia   z 14 listopada   2016 r.

 

 

dotyczy: zmian w planie finansowym szkoły na rok  2016 

 

 

            Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W planie finansowym wydatków na rok 2016  dokonuje się   przeniesienia wydatków w Rozdziałach 80101,80149,80150   zgodnie z wnioskiem nr 4/2016  o zmianę planu finansowego wydatków,  stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

Za realizację zarządzenia odpowiada główna księgowa Szkoły.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2016

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi

 im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

 

z dnia   14  grudnia 2016 r.

 

 

 

 Zarządzenie nr  213/2016 z dnia   z 13  grudnia   2016 r.

 

 

dotyczy: zmian w planie finansowym szkoły na rok  2016 

 

 

            Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W planie finansowym wydatków na rok 2016  dokonuje się   przeniesienia wydatków w Rozdziałach 80101, 85154   zgodnie z wnioskiem nr 5/2016  o zmianę planu finansowego wydatków,  stanowiącym załącznik do Zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

Za realizację zarządzenia odpowiada główna księgowa Szkoły.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Kucner
(2017-01-27)
Udostępnił:
Ewa Kucner
(2017-01-27 20:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Kucner
(2017-01-27 21:00:18)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X