☰ Menu
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
Czerwone logo Aleksandrowa Łódzkiego z dużą literą A łączącą dwa brzegi

Środa 07.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Załączniki i dokumenty opublikowane przed 2020.09.23 oraz część materiałów wizualnych stanowiących elementy dekoracyjne strony

Wyłączenia

 • Wyłączenia z powodu publikacji treści przed 23 września 2020 - załączniki w postaci dokumentów urzędowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Julita Osiecka.
 • E-mail: spruda@szkoly.lodz.pl
 • Telefon: 42 712 10 92

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
 • Adres: Ruda Bugaj 54, 95-070 Ruda Bugaj
 • E-mail: spruda@szkoly.lodz.pl
 • Telefon: 42 712 10 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście główne oraz boczne do szkoły jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo– podjazdy dla wózków inwalidzkich 

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek szkoły 2 piętrowy. szkoła prowadzi zajęci dla osób niepełnosprawnych na parterze w wyznaczonych salach. Sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka, szatnia oraz gabinet dyrektora znajduje się na parterze. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych
Pomieszczenia są oznaczone w alfabecie Braille’a oraz w kontrastowej kolorystyce. Na parterze, w holu głównym umiejscowiona jest tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń parteru w sposób wizualny i dotykowy ( w alfabecie Braille’a). Lokalizacja tablicy jest w miejscu dostępnym, widocznym na wysokości 130 cm na środku holu na ścianie na wprost wejścia głównego.
Na 1 piętrze, w korytarzu na wprost schodów po prawej stronie widnieje tablica tyflograficzna obrazująca rozkład pomieszczeń na 1 piętrze w sposób wizualny i dotykowy (w alfabecie Braille’a). Tablica usytuowana jest na  wysokości 130 cm.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Przy głównym oraz bocznym wejściu do szkoły są podjazdy dla wózków inwalidzkich. Szkoła dysponuje schodołazem, który jest obsługiwany przez osobę przeszkoloną.
W budynku jest pętla indukcyjna

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
 • ESC - anulowanie operacji
 • Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wytworzył:
Bożena Sobczak
(2020-09-23)
Udostępnił:
Sobczak Bożena
(2020-09-28 17:30:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sobczak Bożena
(2022-04-05 17:00:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 20328